Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Za oblast se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodně na k. ú. Obce Očelice řadíme místní část Městec nad Dědinou, resp. příbřežní lokality a důrazem na zástavbu. Nejvíce ohroženým objektem je rodinný dům Městec nad Dědinou č. p. 2, 517 71 Očelice – Městec nad Dědinou, kde hrozí rozliv jednak řeky tak koncentrace splachů s blízkých zpevněných plocha komunikace.

Další oblastí se zvýšeným povodňovým rizikem je shluk objektů v části Břekel – zde Jílovický potok pojímá drobné přítoky (a také občasnou vodní plochu) a protéká v otevřeném korytu v bezprostřední blízkosti sídel a představuje tedy zdroj povodňového ohrožení v případě náhlého navýšení hladin blízkých toků.

Třetí kritickou oblastí je lokalita mimo hlavní zastavěné území – jedná se o vodní plochy Křovský rybník a Podjem. Vody z lokality odtékají v bezejmenném vodním toku ID 10171724 do Dědiny. Zde je v případě nastání povodňové situace nutný monitoring stavu a průběhu odtoku zejména kvůli předání informace ORP a obci po toku níže – Ledce. Dále je zde nutná kontrola případné manipulace na vodních dílech.