POVODŇOVÝ PORTÁL je Vaším řešením projektů zaměřených na:

  • vypracování povodňových plánů jejich následné doplnění do formy digitálních povodňových plánů – podpůrných systémů prevence, a řízení povodňové situace,
  • zpracování digitálního povodňového plánu (dPP): vytvoření komplexního zastřešujícího systému zpracovaného v souladu s metodikou MŽP 2009, odvětvovou normou TNV 752931 a provázaného s Editorem dat dPP ČR a s Povodňovým informačním systémem (POVIS) s implementací nejmodernějších technologií.

Povodňové plány >>

  • budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,
  • pořízení místního informačního (vyrozumívacího) systému , který bude obsahovat na základě potřeby ochrany před povodněmi zejména místní informační systém („bezdrátový rozhlas“) a to se souhlasem krajského ředitelství HZS a digitální povodňový plán.
  • instalaci kompletního místního informačního systému (MIS), resp. systému bezdrátového rozhlasu, který bude propojitelný na jednotný systém vyrozumění a varování (JSVV) generálního ředitelství HZS ČR a je schválený podle aktuálních požadavků MV č.j. MV-24666-1/PO-2008 a souvisejících příloh.

Varovné systémy >>

  • instalaci mobilních protipovodňových zábran, což jsou preventivní technická opatření, jejichž užitím je možné efektivně odstranit nebo výrazně snížit negativní dopad povodní. Mobilní protipovodňový systém je určen k usměrnění toku vody a odklonění přívalové vlny.

Protipovodňové hrazení >>

  • zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,
  • podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí,

Nácvik povodňové situace - SEMILY

01.11.2018

Ve středu 31. 10. 2018 proběhlo štábní cvičení povodňové komise města Semily. Cvičení řízené pracovníky společnosti VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. ve spolupráci s odborem životního prostředí města Semily se účastnili všichni členové povodňové komise a důraz byl kladen na práci s povodňovým a digitálním povodňovým pláne, koordinaci při řešení operativních úkolů a komunikaci členů PK - zástupců města, profesionálních i dobrovolných hasičů, státní i městské policie, podniku povodí a dalších. Průběh cvičné povodně byl výrazně zhuštěn a několikanásobně urychlen.

starší novinky »

Kontaktní informace

VOP Dolní Bousov, spol. s.r.o.
Tovární 785
294 04, Dolní Bousov

Ing. Michal Školník
tel.: 733 112 424, 326 396 250
skolnik@vop-db.cz

Spolupracujeme