Katastrální území obce Želešice je z hlediska povodňové problematiky ohroženo z několika zdrojů. Nejvíce ohrožujícím je bezesporu tok Bobravy, který splavuje rozsáhlé území až od Rosic, výše spojuje povodí toků Bílá voda a Habřina a protéká Želešicemi ze západu na východ. K povodním na toku Bobrava může docházet především v období jarního tání, dále pak při extrémně nepříznivé povětrnostní situaci (dlouhodobá srážková činnost velké intenzity a velkoplošného zasažení) nebo v období letních bouřkových přívalových srážek. K rozlivům při povodni, které mohou ohrožovat obyvatelstvo a jejich majetek je zejména v rozmezí ř. km 3,7 – 4,6.

Bobrava protíná takřka celé zastavěné území obce a pod poškozeným stavidlem v západní části obce stále ještě existují pozůstatky starého mlýnského náhonu. Koryto Bobravy je místy zpevněné. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek by koryto nemuselo kapacitně pojmout množství protékající vody, která se nasbírá na okolních svazích a v drobných přítocích a hrozí tedy rozlití toku mimo břehy a ohrožení zdraví a života obyvatel a poškození majetku zejména přilehlých komunikací a nemovitostí.

Daším zdrojem povodňového ohrožení pro obec Želešice představuje Hajanský potok. Tato vodoteč je po většinu roku mírná, avšak při zvýšených srážkách kapacitně nedostačuje a místy vybřežuje. Ještě před vtokem do Bobravy Hajanský potok podtéká místní silniční komunikaci a ulici Družstevní, kde může při vybřežení představovat ohrožení.

Dalším ohrožujícím tokem, budeme-li postupovat podél toku Bobravy, je bezejmenná vodoteč, jež se vytvoří při intenzivních srážkách na stráni severně od obce v centrální části a koncentruje se v ulici Sadová, protíná hlavní ulici – 24. dubna a přes ulici 1. máje vtéká do Bobravy nedaleko silničního mostku mezi ulicemi 1. máje a Družstevní. Tato vodoteč nemá pevné koryto a místy protéká po komunikaci.

Zdrojem ohrožení je taktéž vodoteč vznikající severně a severovýchodně od obecního úřadu, která podtéká propustkem hlavní komunikaci zhruba 100 metrů východně od OÚ a vtékající do Bobravy v jihovýchodním cípu obce. Koryto tohoto toku je výrazně zanesené, propustky pod hlavní komunikací jsou poškozeny. Obě dvě zmíněné vodoteče mohou negativně ovlivnit průběh povodně zanášením propustků a mostků, vybřežováním z koryta nebo postupným vymíláním svých břehů.

Zdrojem významného povodňového ohrožení na katastrálním území obce Želešice jsou extravilánové splachy. Tyto svahové splachy negativně ovlivňují průběh povodňové situace a mohou i sami o sobě výrazně ohrozit zdraví a životy obyvatel nebo poškodit majetek. Obec se nachází v mírném údolí, obklopeném několika svahy. Nejčastěji se svahové splachy objevují na svazích na severovýchodě, jihu a jihozápadě obce.

Rychlé odkazy:      Bleskové povodně      Místa omezující odtokové poměry