Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:     Ohrožené objekty       Bleskové povodně        Místa omezující odtokové poměry

Prvním kritickým místem na katastrálním území Želešic, budeme-li postupovat podél toku Bobravy, je v západní části zastavěného území obce poškozené stavidlo dříve sloužící k napájení mlýnského náhonu (zde). Zde může dojít k nekontrolovanému rozlivu Bobravy do mlýnského náhonu ale především k zadržování naplavenin, což může mít negativní vliv na průběh povodňové situace – poškození tělesa stavidla, částečné omezení průtoku Bobravy, vymílání břehů apod.

Zvýšenou pozornost při povodni vyžadují všechny mostky a lávky přes Bobravu z ulice Petra Bezruče (zde). Zvláště mostky s nižší kapacitou mohou zadržovat naplaveniny a snižovat průtočnost toku. Může zde dojít k poškození nosné konstrukce mostků i mostků samotných, v krajním případě i ke stržení mostku, jako tomu bylo v roce 2006. Další kritický mostek přetíná Bobravy mezi ulicemi 1. máje a Družstevní. I zde je třeba dbát zvýšené pozornosti.

Na Hajanském potoce za kritické místo považujeme ulici Družstevní, především všechny mostky, lávky a propustky, které taktéž mohou tvořit překážku plynulému toku Hajanského potoka a tím zhoršovat povodňovou situaci, ohrožovat zdraví i životy obyvatel a poškozovat majetek (zde).

Kritickou se může stát v případě zvýšených srážek vodoteč, která vzniká ze splachů v ulici Sadová, protíná hlavní ulici – 24. dubna a přes ulici 1. máje vtéká do Bobravy nedaleko silničního mostku mezi ulicemi 1. máje a Družstevní (zde). Tato vodoteč po většinu roku není vůbec znatelná, pokud se ale vytvoří a nekontrolovatelně protíná silniční komunikaci 24. dubna vedle pošty, představuje vážné ohrožení a je třeba zvýšené kontroly toku.

Za kritické místo lze bezpochyby označit i propustek pod komunikací 24. dubna (100 metrů východně od OÚ ) na vodoteči vznikající ze splachů ze strání severně od obce (zde). Propustek je neudržovaný a nachází se zde také mříž pro zadržování nečistot, která v případě zvýšených průtoků může spíše zhoršit povodňovou situaci.

Negativní vliv na průběh povodně mohou mít také extravilánové splachy především ze svahů severně a severovýchodně od obce. Ty ohrožují zastavěnou část katastrálního území obce Želešice i celkové zhoršují průběh povodní.