Slouží ke sledování vývoje povodňové situace na katastrálním území dané obce, zajišťuje údaje důležité pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně (jde především o sledování hlásných profilů, kritických míst a celkové situace na vodních tocích v obci). Ze všech pochůzek se provádí foto nebo video dokumentace a zjištěné informace se ihned předávají určené osobě povodňové komise telefonicky nebo osobně.

Hlídková služba zahajuje svou činnost při I. SPA, nepřetržitě pracuje především při II. a III. SPA, střídajíc se v určených časových intervalech. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce či pověřeného zástupce, kteří také zadávají náplň práce. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby, vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně.

V období mimo povodeň je hlídková služba zajišťována pracovníky obce. V období povodně ji provádí pověření členové povodňové komise dané obce, členové SDH, popřípadě další pověřené osoby z řad občanů.Zmíněno v §65, §70, §71, §73 a §78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Pro hlídkovou službu je doporučena tato četnost provádění pozorování a sběru informací:

  • za normální situace, při výstraze ČHMÚ 1x denně
  • při dosažení 1. SPA 2x denně,
  • při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 4x denně,
  • při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA nejlépe každou hodinu, příp. častěji podle
  • potřeby nebo požadavku povodňového orgánu.

Hlídkové služby

Osoba nebo organizace Kontaktní údaje Oblast Poznámka
František Brabec Měrný profil ČHMU na řece Bobravě Člen PK pověření sledováním stavu vodní hladiny
Ivan Riedl Měrný profil ČHMU na řece Bobravě -
Ing. Magda Kvardová - Není-li uvedeno jinak, pak zabezpečení souvisejících činností koordinuje povodňový orgán resp. povodňová komise obce.