Mezi kritická místa řadíme ta, která nějakým způsobem mohou snižovat průtočná množství nebo vytvářet překážky v tocích. Dále mezi ně řadíme místa, kterým je při povodni nutno věnovat zvýšenou pozornost tak, aby v těchto místech nedocházelo k ucpávání, či zde nevznikaly místa ohrožující životy či majetky obyvatel.

Kritická místa v souvislosti s přirozenými povodněmi na tocích se v obci Všeň nacházejí zpravidla v bezprostřední blízkosti toku v místech s nízkým neregulovaným břehem – zde je zvýšená hrozba rozlivu mimo běžné koryto směrem k zástavbě a na místní komunikace.

Lokalita u mostu na Příšovice a Všeňský potok: Tato lokalita je kritická hned z několika důvodů. Prvním důvodem je takřka havarijní stav na prvním pilíři nejblíže k levému břehu. Tento pilíř je výrazně podemlet a hrozí zhoršování jeho stavu v případě povodní při nárazech spláví apod.. Katastrofickým scénářem je úplné podemletí a zhroucení mostu. Most je v současné době uzavřen pro motorová vozidla a při identifikování zvýšené hladiny je nutné uzavřít ho i pro pěší.

Bezprostředně za mostem se do Jizery zleva vlévá Modřišický potok – zde představuje největší riziko zpětné vzdmutí Jizery souběžně se zvýšeným stavem hladiny potoka. Může dojít k zaplavení území Ploukonic včetně několika objektů a komunikací v této části obce Všeň.

Zatrubněním se Modřišickému potoku připojuje také Všeňský potok přes soustavu drobných vodních děl. Zvýšený stav na tomto potoce se může projevit vyvěrání vody v blízkosti návsi. Kritická místa představují odtokové objekty tří rybníků, vtok do zatrubnění a propustky na toku.

Část Mokré: Částí Mokré protéká Modřišický potok v mírně zaneseném zatrubnění. Je třeba zmínit že v tomto toku se koncentrují vody z oblastí v okolí Modřišic a JZ části Turnova a také z oblasti Podháje. Po většinu roku je tok klidný, místy i suchý, avšak při náhlém nárůstu nemusí zatrubnění kapacitně dostačovat a dojde k rozlivu mimo běžné koryto směrem k sídlům.

Část Borčice: Tato nevelká část v jižním cípu katastrálního území (v blízkosti sousední obci Žďár) je ohrožována tokem Žehrovka resp. rozlivem toku na pravý břeh a také splachy z blízkého vrchu Doubrava (306 m n. m.). Souběh obou situací ohrožuje louky a pastviny včetně chovaných zvířat, hospodářská stavení i přilehlá sídla a také komunikace. Tok Žehrovka také po toku níže podtéká komunikaci III/279 před obcí Žďár – často zde dochází k lokálním rozlivům a zadržování splavovaného materiálu – je nutný monitoring oblasti a udržování průtočnosti pod mostem.

Splachy: Splachy po úvozových cestách a stržích hrozí v části Všeň zejména z lesů u Umrlčiny a od Bulířova lomu. Zde je nutné kontrolovat splachové trasy a směřovat vodu směrem do kanalizace.