Hlavními zdroji ohrožení pro obec Hrušky z hlediska povodňové problematiky jsou toky Litava a Rakovec resp. přirozené povodně na těchto tocích. Litava protéká inundancí od východu k západu v regulovaném korytě s navýšenými břehy. V případě průtoku blížícímu se Q100 dojde k vybřežení v lokalitě pod soutokem s Rakovcem a ohrožení blízkých objektů. Rakovec je pravobřežní přítok Litavy před obcí, v případě povodně dojde k rozlivu na levý břeh, kde může ohrožovat blízké objekty. Povodně na těchto tocích mohou být způsobeny intenzivními přívalovými dešti nebo i dlouhotrvající srážkovou činností v oblasti povodí. Na obou tocích může dojít v období jarního táí k ledovým jevům – nahromadění ledových ker a ucpání průtočného koryta toků.

Bleskové povodně mimo hlavní vodní toky hrozí také v jižní části zastavěného území – v lokalitě U chaloupek. Zde v případě intenzivních srážek může dojít k akumulaci vody v místech mimo vodní tok a splavování vody po komunikacích.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla       Záplavové území       Místa omezující odtok        Bleskové povodně       Ohrožené objekty