Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla      Záplavové území      Místa omezující odtok       Bleskové povodně      Ohrožené objekty

Na toku Rakovec je nutné dbát zvýšené pozornosti u silničního mostu – krom samotného tělesa mostu se několik metrů níže po toku nachází umělé zúžení koryta a vtok do napájecího kanálu pro Horní rybník. Dále se pod silnicí nachází odlehčovací propustek a propustek pro vodoteč odvodňující východní část obce. V těchto místech je nutné monitorovat situaci a zabezpečovat plynulost průtoku odstraňováním splavenin. Pravý břeh toku Rakovec od mostu k soutoku je v případě zvyšující se hladiny navyšován pytli s pískem.

Budeme-li postupovat ve směru toku Litavy, pak řeka nejprve podtéká lávku, poté silniční most a na konci obce se nachází čistírna odpadních vod (objekt ČOV je situován za břehovou hrází a nadzemní části ČOV při povodni nebudou zatopeny – v případě povodní je nutné postupovat dle provozního řádu a minimalizovat dopady na zařízení ČOV). Rozliv v případě povodně Q100 zasáhne nejintenzivnějí pravý břeh toku – lokalitu Za plotky a objekty v blízkosti rybníků.

Na levobřežním přítoku Litavy (soutok u mostu u kostela Panny Marie Sněžné) se nachází nad dětským hřištěm mostek, kde může dojít k omezení průtočnosti vlivem zadržovaných splavenin a dále profil koryta u soutoku s LItavou je výrazně zúžen – zde je opět nutný monitoring a odstraňování překážek v korytě.

Mezi kritická místa lze zařadit i rybníky (Horní a Dolní rybník), kde je třeba dbát na bezpečné zadržení a v případě povodní postupovat dle manipulačního řádu aby nedošlo k negativnímu ovlivnění povodňové situace. Zvýšené pozornosti je nutné dbát na kanálu mezi oběma rybníky a zejména na odtokovém kanálu z Dolního rybníka – v úzkém zamřížovaném propustku a v blízkosti odpouštěcího stavidla může dojít k omezování odtoku splávím a k následnému rozlivu.

Na splachových trasách (viz mapa kritických míst) je nutné dbát na plynulost průtoku (odstraňování překážek průtoku) a předcházení zadržování splavenin na v propustcích, příkopech, přemostěních apod.