Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Bleskové povodně       Historické povodně         Vodní plocha a vodní díla         Ohrožené objekty

Místní vodoteč Šumborka protéká zastavěné území obce Úmyslovice od severozápadu k jihovýchodu, kde se několik set metrů od zastavěného území vlévá do Blatnice.

Hned při vtoku do inundance tok na levém břehu lemuje komunikaci a novou zástavbu rodinných domů. U dětského hřiště vodoteč vtéká do zatrubnění. Právě tento vtok je nejvíce kritickým místem v obci – koryto před vtokem je neregulované mělké a velmi zanedbané, samotný vtok je propadlý a zamřížovaný. Stačí malé množství naplaveného materiálu a vtok propustě se zanese – následně dojde k hromadění vody před vtokem bez možnosti plynule odtékat a tvoří se jezero, které přejde na komunikaci, příjezdové cesty, přilehlé pozemky i předzahrady blízkých rodinných domů. Jedinou možností je v tu chvíli nákladné a časově náročné odčerpávání. Z tohoto důvodu je vhodné v maximální možné míře zabezpečovat plynulost průtoku v zatrubnění. Zaplavení možná postihne i dětské hřiště v blízkosti – v případě nebezpečí je třeba zabezpečit plovoucí předměty a předcházet poškození vybavení.

Další rozvodnění může nastat na návsi, kde je nutné za kritické místo označit trafostanici – v případě hrozícího zatopení je nutné kontaktovat správce trafostanice a předcházet zaplavení.

Další rozliv hrozí již mimo hlavní zastavěné území – v oblasti vyústění zatrubnění na JV zastavěného území obce. Nachází se zde Čistírna odpadních vod – v případě vzniku povodně je nutné postupovat dle provozního řádu ČOV.

Za kritická místa je možné označit vodní díla v obci – rybník Hliňák a rybník Za Kovárnou. V případě intenzivních srážek hrozí přelití hráze a zhoršení celkové povodňové situace, proto je nutný důkladný monitoring a kontrola odtoku.

Mimo hlavní zastavěné území obce protéká tok Blatnice – přes tok vede silnice z Úmyslovic na jih – most je dostatečně kapacitní a vhodný pro monitoring toku kvůli informování obce po toku níže.