Katastrální území obce Kosořice je potenciálně ohroženo zejména dvěma zdroji: Prvním je tok řeky Vlkavy, která protíná zastavěnou část obce poté, co proteče přes zhruba 500 metrů vzdálený rybník Mrštín, a druhým zdrojem ohrožení pro obec je Kosořický rybník, nazýván také Návesní, který byť prošel nedávnou revitalizací, tak je stále z pohledu ochrany před povodněmi problematický.

Vlkava (celková délka toku: 35,6 km; převýšení: 77 metrů, plocha povodí: 234,9 km²) je nížinná řeka pramenící severně od obce Ledce a odvodňující západní část okresu Nymburk a jižní část okresu Mladá Boleslav. Přímo v obci je tok regulován korytem a je přehrazen mostem na místní komunikaci a lávkou pro pěší. Řeka podél svého toku výrazně meandruje odlesněnou rovinatou krajnou a její tok je převážně mírný.

Ohrožujícím pro obec Kosořice je tato řeka zejména proto, že je na ní nebo jejích přítocích (Svatojiřském potoku a Ledeckém potoku) umístěno velké množství vodních děl. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.6. Vodní díla a jejich správci, tato vodní díla se nacházejí na katastrálním území obcí Pěčice, Žerčice a Ledce. Tyto obce jsou spolu s vlastníkem vodního díla zodpovědné za regulaci hladiny vodního díla v případě povodní a je zde zapotřebí úzké spolupráce povodňových komisí k zamezení negativních vlivů těchto vodních děl na obce po toku níže, k nimž patří i obec Kosořice. V případě dlouhotrvajících nebo velmi intenzivních srážek je třeba postupovat dle instrukcí uvedených v kapitole Stupně povodňové aktivity, neboť výše popisovaná vodní díla mohou zhoršit průběh přirozených povodní na toku Vlkavy, případně způsobit i povodeň zvláštní.

Posledním vodním dílem na toku Vlkavy předtím než protne zastavěnou část obce je rybník Mrštín. Odtok Mrštínu je regulován bezpečnostním přepadem, který je, včetně mostku nad ním, v havarijním stavu. Také toto vodní dílo může při velmi intenzivních dlouhotrvajících srážkách způsobit zvláštní povodeň.

Dalším zdrojem ohrožení pro katastrální území obce Kosořice je Kosořický rybník, taktéž nazývám Návesní. Rybník je napájen jednak splachem z okolních luk a polí, ale taktéž i z Močického rybníka, který sám o sobě koncentruje vodu z rozsáhlého území. Kosořický rybník byl v nedávné době revitalizován, avšak z pohledu ochrany před povodněmi je problematická zejména oblast mezi hrází rybníka a ústím odvodňovacích kanálů do Vlkavy. Zde je rybník odvodňován několika menšími kanálky, které podtékají pod místními komunikacemi pro pěší a křižují relační zónu obce. V případě většího množství odtékající vody tyto kanály nebudou schopné toto množství vody pojmout a pravděpodobně dojde k vybřežení vody a ohrožení okolních nemovitostí.

Ohrožené objekty