V nepřítomnosti předsedy povodňové komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda PK.

Plní tyto úkoly:

 V době mimo povodeň provádí konzultace o zajištění technické a věcné pomoci (např. zemní stroje, jeřáby, rypadla, dopravní technika, mobilní elektrocentrály, cisterny na vodu, evakuační prostory apod.), výsledky jednání se zapisují do Povodňové knihy,

 navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných lehce odplavitelných odpadů a materiálů v zátopových oblastech (ropné produkty, chemické látky apod.) a další opatření k zabezpečení ochrany před povodní,

 plní další úkoly uložené předsedou PK,

 průběžně sleduje na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí aktuální stav srážek, prognózy a vývoje meteorologické a hydrologické situace, zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl,

 aktivuje činnost hlásné a hlídkové služby, zprostředkovává jejich zprávy povodňové komisi,

 navrhuje použití mobilních protipovodňových zábran (pytle s pískem, hrazení apod.),

 provádí kontrolu zápisů v povodňové knize.

Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Denisa Mojžíšová Pýchová Místostarosta -