Obec Babice se nachází v okrese Praha-východ, ve Středočeském kraji, asi 30 km od centra Prahy a 6 km jižně od města Říčany. Obec o rozloze 5,57 km2 se nachází v nadmořské výšce 384 m n. m. Počet obyvatel v obci se neustále zvyšuje. Zatímco v roce 2006 činil kolem 429 obyvatel, v současné době čítá kolem 1171 obyvatel.

Středem katastrálního území obce Babice protéká potok Výmola, který přibírá několik menších levostranných a pravostranných přítoků. Potok pramení s sousední obci Mukařov odkud přes vodní plochu Náveský rybník pokračuje přes zrušené vodní plochy k Babicím. Pokračuje dále severozápadním směrem do Březí podél Babického lesa . Výmola dále pokračuje směrek k Čelákovicím před kterými se vlévá do Labe. Všechny toky jsou ve správě Povodí Labe, státního podniku. Na tocích není stanoveno záplavové území.

Výmola je potok ve Středočeském kraji, levostranný přítok řeky Labe, který odvodňuje středovýchodní část okresu Praha-východ.

Na toku Výmola je stanoveno záplavové území, které začíná ve vtoku do inundance. Záplavové území Q100 zasahuje cca 25 objektů a z historických zkušeností víme, že existuje riziko vzniku povodní zejména bleskových mimo vodní tok, které ohrožují další především komunikace, ale i obytné objekty. K přirozeným povodním zde může docházek jak v období jarního tání, tak i době letních monzunů.

Obec není sevřena v žádném zařezaném údolí, nicméně svahové splachy a bleskové povodně hrozí vlivem tří svažitých ploch: na severu vrchy resp. svodnice z Babického Lesa, z jihozápadu od obce Strašín (luka a svodnice směřující do mělké bezejmenné vodoteče mezi Strašínem a Babicemi), jihovýchod z lokality Mlýnsko (část splachů není sváděna do toku Výmola). Lokality jsou náchylné na bleskové povodně mimo vodní tok.

Dvě lokality na hranici katastrálního území obce Babice jsou zahrnuty do databáze Riziková území při přívalových srážkách v ČR jako územím s potenciálem vzniku lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Oba body se nacházejí na hranici s k. ú. obce Strašín – je zde mělký neregulovaný bezejmenný tok a blízká chatová a zahrádkářská osada, kde hrozí rozliv a ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

V severní části katastrálního území protíná území obce Dobročovický. Tok však na zkoumaném území nemá ohrožující charakter – bude zahrnut do povodňového plánu kvůli monitoringu stavu pro potřeby povodňových komisí obcí po toku níže.

V obce Babice u Říčan představuje velké nebezpečí souběh povodňových situací – přirozených povodní na toku Výmola a bleskových povodní způsobených intenzivní srážkovou činností.