Mezi kritická místa řadíme ta, která nějakým způsobem mohou snižovat průtočná množství nebo vytvářet překážky v tocích. Dále mezi ně řadíme místa, kterým je při povodni nutno věnovat zvýšenou pozornost tak, aby v těchto místech nedocházelo k ucpávání, či zde nevznikaly místa ohrožující životy či majetky obyvatel.

Kritická místa, v případě nastání přirozené povodně na tocích, se v obci Ohnišov nacházejí zpravidla v bezprostřední blízkosti toku v místech s neregulovaným břehem nebo v lokalitách, kde je sice břeh regulován, nicméně koryto nepojme množství protékající vody – zde je zvýšené riziko ohrožení zástavby a komunikací.

Na Ohnišovském potoce za kritická místa můžeme označit rybník a odtokové těleso spolu s propustky až po soutok s Janovským potokem.

V území sousedních obcí Janov a Bystré se v povodí Janovského potoku dokáže nashromáždit nemalé množství vody. Je proto nutné monitorovat jeho stav už při vtoku na území obce Ohnišov. Ideálním pro monitoring je propustek u koupaliště (resp. i samotný objekt koupaliště lze brát jako kritické místo). Před soutokem s Hájským p. je Janovský potok veden v regulovaném úzkém korytě – zde je třeba dbát na udržení toku v korytě a regulovat případný rozliv na komunikaci a k sídlům. Pod soutokem s Hájským potokem se na toku nachází vodní dílo – rybník s regulovatelným odtokem (je zde umístěn hlásný profil). Stav v tomto kritickém místě je klíčový pro vývoj níže po toku (především v zastavěném území v centrální části obce až po soutok s Ohnišovským potokem). Samotnou lokalitu soutoku Janovského potoka s Ohnišovským lze označit za lokalitu náchylnou k rozlivu (objekty č. p. 54, 55, 58, 59, 49). Níže pod soutokem se nachází dále objekty v lokalitě Vantroka (č. p. 175, 181) – i zde je citelná možnost rozlivu toku.

V části Zákraví identifikujeme dvě kritická místa – především je to samotná vodní nádrž Zákraví – zde je nutné postupovat dle manipulačního řádu a zabezpečovat plynulý průtok a předcházet zadržování spláví v odtokových tělesech; a dále příjezdovou cestu na hráz, kde může dojít ke koncentraci splachů, což může mít negativní vliv na průchod/průjezd a krajně i na manipulaci na VD.