Z hlediska povodní je nejvíce ohrožující pro obec Křenovice povodeň přirozená na toku Rakovec způsobená buď dlouhotrvajícími, nebo přívalovými velmi intenzivními srážkami v jeho povodí nebo jarním táním doprovázeným srážkovou činností.

Na toku Rakovec dále mohou vznikat (a v minulosti se tak již stalo) ledové jevy – ledové kry jsou splavovány po toku a zpravidla v období tání se koncentrují v oblasti stavidel, kde nemohou volně odtékat – v důsledku toho může dojít k jejich hromadění a následnému omezení odtoku v lokalitě a třeba i k následnému rozlivu toku mimo koryto.

Dále mohou být pro obec ohrožující i bleskové povodně způsobené intenzivní srážkovou činností na hospodářských plochách východně nebo západně obce. Do obce se svažující terén v případě splachů koncentruje vody v bezejmenných vodotečích nebo odvodňovacích kanálech podél komunikací.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla        Záplavové území        Místa omezující odtok       Ohrožené objekty       Bleskové povodně