Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a vodní díla        Záplavové území       Místa omezující odtok        Ohrožené objekty        Bleskové povodně

Nejdůležitějším určujícím prvkem a zároveň nejvíce kritickým prvkem na toku Rakovec v obci je těleso jezu (km 1,534). Dle manipulačního řádu manipulaci provádí a je za ní zodpovědný provozovatel – obec Křenovice. Hladina stálého nadržení je udržována na kótě 201,10 m n. m. Při běžném provozu není se stavidly manipulováno a jsou zahrazena. K vyhrazení levého stavidla dochází v případě, že hladina vody v nadjezí se nachází na kótě 201,80 m n. m. (70 cm nad horní hranou spuštěných stavidel), čemuž odpovídá průtok 6,50 m3/s. Při zcela vyhrazeném levém stavidle a hladině v nadjezí na kótě 201,80 m n. m. protéká jezovou konstrukcí cca 27 m3/s. Je-li levé stavidlo vyhrazeno a dochází ke stálému navyšování průtoku, pak hladina stoupá neovladatelně. Pravé stavidlo jeřábu je možné vyhradit pouze jeřábem. Při Q100 vzdouvá jez hladinu v nadjezí o 20 cm, v tomto případě je tedy nutné (pokud bude docházet k vybřežení v inundanci) snížit terén na levém břehu nad jezem tak, aby množství obtékající jez na levém břehu bylo co největší (jez bude méně vzdouvat hladinu v nadjezí).

Jez je kritickým místem z důvodu rizika zadržování a hromadění splavovaných předmětů a následným omezením průtočné kapacity nebo znesnadněním manipulace. Předpokladem zvládnutí povodňové situace a minimalizace negativních dopadů povodně v obci Křenovice je včasná a efektivní manipulace dle manipulačního řádu.

Další kritická místa, kde je nutné monitorovat situaci v případě nastání I. stupně povodňové aktivity příp. vyhlášení II. a III. SPA jsou:

• Poldr mezi korytem Rakovce a Mlýnského náhonu,

• Mlýnský náhon a soutok s Rakovcem – mosty a propustky na toku; riziko zpětného vzdmutí Rakovce a následného rozlivu (v blízkosti se nacházejí ohrožené objekty skladující materiál pro chemickou výrobu),

• vodoteče podtékající železniční trať a ulici Havlíčkova – propustky (riziko zadržování splavenin, omezení průtočné kapacity a následných lokálních rozlivů směrem k sídlům a na komunikace),

• propustky pod železniční tratí a ul. Palackého (až k poldru) – zde jsou koncentrovány splachy ze strání východně od obce (opět hrozí zadržování splavenin v propustcích, omezení průtočné kapacity a následné lokálních rozlivů směrem komunikace, směrem k provozním podnikům a k sídlům),

• přemostění Rakovce (v případě Q100+): most u koupaliště, silniční most na ulici Havlíčkova, silniční most na ulici Václavská, lávka u hřiště.