Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

V obci máme tři kritická místa:

1) Jedná se o ohrožené nemovitosti v záplavovém území Labe, ale především o různá zařízení jako jsou karavany a stánky, které nejsou jednoduše přemístitelné, a nelze je tedy v případě nebezpečí přemístit.

2) Jedná se o vodní linie „na Slatině", které mají propustky pod komunikací směrem na Oleško, které dále prochází propustkem pod železnicí.

3) Propustek pod železnicí v Hrobcích na hlavní komunikaci, který je nízko uložený.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3