Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Budeme-li postupovat ve směru toku Litava, pak prvním kritickým místem jsou stavidla Povodí Moravy – ještě před soutokem s Rašovským potokem, níže po toku jsou dva kapacitní silniční mosty a na západě katastrálního území ještě železniční most. V těchto místech je nutné dbát na zabezpečení plynulého průtoku Litavy a předcházet zadržování plavených předmětů a tím omezováním odtoku a třeba i následného poškození těles mostů/jezu.

Případný rozliv Litavy nejprve zasáhne lokalitu hřiště a oblast v blízkosti soutoku s Heršpickým potokem – zde je riziko zpětného vzdmutí Heršpiského p. a rozlivu do inundance na oba břehy.

Nutnost zabezpečení plynulého průtoku platí i o všech přemostěních Heršpického potoka: zejména první přemostění toku na místní komunikaci asi 300 metrů pod koupalištěm má nízký profil a hrozí zadržování splavenin.

Dalším kritickým místem může být odtok z vodního díla na Heršpickém p.: odtok je zabezpečován požerákem a částečně také přelivovou hranou s ručně odjimatelnými rámy (ty regulují výšku hladiny). Odtok v šachtě níže je zprostředkován dvěma kruhovými kapacitními skružemi – toto místo je nutné monitorovat a předcházet ucpání odtoku.

Z hlediska svahových splachů je nutné monitorovat situaci v blízkosti splachových tras (viz mapa) a zabezpečovat průtočnost v propustcích (aby nedošlo k rozlivu na komunikaci). Splachy mohou ohrožovat následující objekty: č. p. 264, 267, 268, 271, 281, 282, 283 a 286.