Na katastrálním území obce Vranovice-Kelčice se nachází několik možných zdrojů ohrožení. Prvním je Kelčický potok, který kromě území západně od obce odvodňuje také oblasti Roviny a Spáleniska – stráně jižně od obce. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek by koryto kelčického potoka nemuselo kapacitně pojmout množství protékající vody a hrozí tedy jeho rozlití mimo břehy a ohrožení přilehlých komunikací a nemovitostí.

Dalším ohrožujícím vodním tokem je Dobrochovský potok, který koncentruje vodu stékající ze strání mezi obcí Dobrochov a Kelčicemi. Koryto potoka je velmi mělké a jeho spád těsně předtím než vtéká do obce i v obci je poměrně prudký. I zde v případě dlouhotrvajících dešťů nebo intenzivních lokálních srážek hrozí po nasycení půdy na okolních loukách a stráních rozlití Dobrochovského potoka mimo koryto a ohrožení jihovýchodní a východní části obce.

(Objekty ohrožené přirozenou povodní na vodních tocích)

Posledním zdrojem povodňového ohrožení jsou dvě vodní díla na Kelčickém potoce západně od obce (1,2 km). Tato vodní díla jsou v havarijním stavu a regulace průtoku je prakticky nemožná. Hráze vodních děl jsou na několika místech poškozené. V případě maximálního naplnění nádrží mohou nádrže v případě protržení hráze způsobit zvláštní povodeň, která bezprostředně ohrozí komunikaci mezi obcemi Vranovice-Kelčice a Vincenccov, ale i samotné zastavěné území obce Vranovice-Kelčice.

(Ohrožující vodní díla)