Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Vodní díla       Ohrožené objekty      Místa ohrožená bleskovou povodní       Místa omezující odtokové poměry

Za oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodně na k. ú. Obce Semice můžeme v první řadě označit chatové a zahrádkové kolonie na levém břehu řeky Labe. Tři ze šesti těchto kolonií se navíc nacházejí přímo mezi starým a novým korytem Labe (oběma nadále protéká voda), což ještě zvyšuje riziko jejich zaplavení. V případě i mírně zvýšeného průtoku Labe a následného vylití z jejích břehů dojde k zasažení inkriminovaného území včetně kritických míst-osad, k zamezení plynulé dopravy po komunikacích a tím i ohrožení zdraví a majetku osob. V těchto lokalitách je tedy třeba zvýšené pozornosti v případě varování a dále především zvýšená hlídková a hlásná služba ze strany povodňové komise obce Semice. V případě přímého ohrožení je třeba jednat dle níže popsaných instrukcí (Scénáře: STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY).

Za další kritická místa můžeme označit dva mostky na Semickém potoce. První se nachází uprostřed obce v blízkosti Hasičské zbrojnice, u domu č. p. 16. Zde je koryto potoka uměle zúženo hradícími sloupky pro regulaci toku. Za ohrožující prvek je zde považováno zachycení splavovaných předmětů v zúžení koryta. Druhý mostek leží v severní části zastavěné oblasti obce u domu č. p. 314, je mírně poškození a taktéž zde existuje nebezpečí zachycení splavovaných předmětů. V obou případech je třeba zvýšená pozornost a pečlivý monitoring v rámci hlásné a hlídkové služby.

Zdrojem povodňového ohrožení je pro obec Semice i nenápadná vodoteč pramenící pod Semickou Hůrou. Tato vodoteč ohrožuje nemovitosti a komunikace v JZ části obce. V případě varování, v případě dlouhotrvajících nebo prudkých přívalových dešťů je zde taktéž třeba zvýšené pozornosti hlásné a hlídkové služby obce.