Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Za kritická se dále dají označit místa, kde je v blízkosti toku koncentrován materiál, odpad, dřevo a další předměty, které může povodňová vlna splavit.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Na Razovském potoce (linie toku) se nacházejí četné lávky, mosty a propustky (zde), z nichž většina, při zvýšených průtocích, nemusí kapacitně dostačovat a může tedy omezovat odtokové poměry (místa omezující odtok). Dále se zde mohou zachytávat naplavené nečistoty a ještě více omezovat průtok. Důsledkem toho může být poškození tělesa mostu (lávky, propustky), vytvoření povodňové vlny a následné zaplavení komunikací, pozemků nebo nemovitostí a tím i ohrožení zdraví a životů obyvatel. V rámci prevence povodní je třeba všechny mostky a propustky mít vyčištěné a v případě intenzivních srážek je třeba důsledně kontrolovat průtočnost v těchto místech. Všechny mostky a propustky na katastrálním území Razové lze označit za kritická místa a je zde třeba dbát zvýšené pozornosti při vyšších průtocích a adekvátně reagovat při vzniku komplikací.

Mostek přes hlavní komunikaci má je vysokokapacitní a neměl by zde vzniknout problém s průtočností potoka. V případě omezení odtoků je mostek velmi důležité odstranit problém co nejrychleji zejména proto, že v případě jeho přicpání může dojít k rozlití potoka mimo břehy a zaplavení komunikace II/452 a tím ohrožení životů projíždějících řidičů (dopravní omezení).

Četné propustky se nacházejí také na drobných přítocích a odvodňovacích strouhách. I zde je třeba zabezpečit průtok v případě zvýšených srážek.

Je vhodné také upozornit na to, že některé mosty v obci Razová jsou mírně poškozené a zanedbané, jsou zde však i takové mostky a lávky, jejichž stav je havarijní. Zvýšené průtoky tak mohou snadno způsobit zhroucení některých mostů a následně komplikovat povodňovou situaci.