Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Na toku Radostovského p. se nachází v obci Radostov jeden kapacitní zrekonstruovaný most. V případě navýšení hladiny zde potenciálně hrozí zadržování splavovaného materiálu na břehových hranách nebo na mostním tělese – je zde třeba zabezpečovat průtočnost tak, aby nedošlo k hromadění naplavenin a omezování odtoku.

Na levém břehu Radostovského p. v části Nový Radostov se nachází soukromý rybník s jednoduchým přepouštěcím zařízením. V případě naplnění kapacity rybníka spodní vodou, splachy nebo jiným způsobem nebo naopak při výrazném zvýšení hladiny potoka hrozí přelití hráze a v krajním případě i její poškození.

Za kritická místa můžeme dále označit odtokové trasy splachů, které se v obci vyskytují nejčastěji na třech místech: SZ zastavěného území části Starý Radostov (zde může dojít k vyvěrání kanalizace a zaplavení některých níže položených sklepů), dále v lokalitě směrem na obec Radíkovice (zde hrozí splachy ze stráně u hospodářského podniku – hrozí naplnění strouhy u silnice a zanešení několika propustků) a také v lokalitě Nový Radostov směrem od Kozího Kopce.

Rychlé odkazy:         Vodní plochy a nádrže            Místa omezující odtok         Ohrožené objekty          Bleskové povodně