Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Kritická místa rozdělíme na dvě oblasti. Prvním kritickým místem je oblast bezejmenného přítoku Nížkovického potoka pod komunikací 54. Při jakémkoliv zneprůchodnění kapacitního propustku pod touto komunikací bude s největší pravděpodobností docházet k průtoku pod komunikací pomocí pěšího průchodu, což bude mít za následek, že voda bude dále postupovat níže po komunikaci a může ohrožovat nemovitosti pod touto komunikací. Nejdůležitějším kritickém místem této oblasti je soutok Nížkovického potoku a tohoto bezejmenného přítoku, který je zatrubněn a toto zatrubnění začíná mezi nemovitostmi 117 a 54. Tento propustek není kapacitní a z bezejmenného přítoků způsobuje a způsoboval zaplavení oblasti.

Druhou oblastí kritických míst je oblast u vodních ploch (Obecní rybník a přírodní koupaliště, které nemají kapacitní odvod zvýšených průtoků a může dojít k porušení jejich hrází. Další oblastí je vstup Nížkovického potoka do obce u nemovitosti č.p. 153, kde velké průtoky můžou přímo ohrožovat tuto nemovitost. Dále jsou to nemovitosti od č.p. 93 až 3, které sousední přímo s korytem toku a při vysokých průtocích budou tyto nemovitosti a jejich součásti přímo ohroženy. Tato situace je rovněž od nemovitosti č.p.86 až po nemovitost č.p. 128, kde začíná zatrubnění Nížkovického potoka s tím, že propustky, které jsou vedle těchto nemovitostí neodpovídají případnému zvýšenému průtoku.

Součtem těchto dvou toků vzniká kritická oblast, tj. od začátku ul. Aloise Horáka, kde voda má tendenci jít po této komunikaci a vrací se zpět k nemovitosti č.p. 138 zpět do koryta. Tato nemovitost je přímo ohrožena jakoukoli povodňovou vodou z těchto oblastí, protože přímo sousedí s tímto tokem. Od tohoto místa jsou to zahrady nemovitostí sousedících s tímto potokem až po samotné vyústění toku z obydlené oblasti. V případě vysokých průtoků budou zamezeny vstupy k průmyslovým částem podniku.