V obci Lovčičky hrozí přirozené povodně na dvou bezejmenných tocích – první přitéká z lokality Svatá a pokračuje severozápadně podél zahrad přilehlých objektů směrem k obecnímu úřadu, kde se stéká s druhým tokem vyúsťujícím z retenční nádrže ve východní části obce. Jedná se o horní toky části toků, výrazné zvýšení hladiny se nepředpokládá.

Dalším možným zdrojem ohrožení jsou bleskové povodně způsobené dlouhodobými nebo spíše intenzivními přívalovými dešti (na jaře v kombinaci s táním sněhu). V případě vydatných srážek bude odtékající voda sváděna do splachových tras v inundanci.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla      Místa omezující odtokové poměry       Bleskové povodně